ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο οργανισμός μας έχει την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».

Συστήθηκε το 2005 υπό τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Ν. 2190/1920), εγκρίθηκε δε ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την από 6.11.2007 υπ`αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΟΠΥΝΣ/104.678/6.11.2007 απόφαση έγκρισης σύστασης και λειτουργίας του Υπουργού Πολιτισμού (σε συνδυασμό με την υπ`αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/113914/14.12.2007 τροποποιητική απόφαση Υπουργού Πολιτισμού).

Σκοπός του Οργανισμού ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ είναι η συλλογική διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών επί των εκπομπών τους και ορισμένων δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων επί των οπτικοακουστικών έργων παραγωγής τους, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 48 και 47§2 αντίστοιχα του Ν. 2121/1993 με τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα». Για τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 2121/1993 πατήστε εδώ. Εφαρμοστέος είναι επίσης ο Ν. 4481/2017, «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», που ισχύει για όλους τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Για το κείμενο του Ν. 4481/2017 πατήστε εδώΕιδικά ως προς την εναλλακτική επίλυση των διαφορών μεταξύ των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, των Οργανισμών Συλλογικής Προστασίας, των μελών των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και των Οργανισμών Συλλογικής Προστασίας, των δικαιούχων ή των χρηστών, που γεννώνται από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4481/2017, και του Ν. 2121/1993, μπορεί, εάν το επιθυμούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να υπάγονται σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (Α΄211). Ισχύουν κατά τα λοιπά τα άρθρα 44&45 του Ν. 4481/2017. Για το ισχύον καταστατικό του οργανισμού πατήστε εδώ. Για τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πατήστε εδώ.

    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΛΟΙΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ