ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» έχει εξουσιοδοτηθεί και δύναται, βάσει νόμου, Καταστατικού, αλλά και των Συμβάσεων Ανάθεσης των μελών του για την πραγματοποίηση του σκοπού του, μεταξύ άλλων:

α) να καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες/οφειλέτες για την παραχώρηση άδειας και την οφειλόμενη αμοιβή, να καθορίζει δια αμοιβολογίου την αμοιβή των δικαιούχων,
β) να συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων της αμοιβής και του τρόπου καταβολής της,
γ) να επιδιώκει την είσπραξη της αμοιβής που οφείλουν οι χρήστες με κάθε εξώδικο ή δικαστικό μέσο,
δ) να διανέμει τις εισπραχθείσες αμοιβές, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του Οργανισμού και του σχετικού κανονισμού διανομής, ε) να συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για την προστασία και διαχείριση των ως άνω δικαιωμάτων, καθώς και για την είσπραξη και διανομή των παραπάνω αμοιβών, στ) να συνάπτει συμβάσεις με λοιπούς εισπρακτικούς φορείς πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για την είσπραξη και διαχείρισή τους και να συμμετέχει, να αντιπροσωπεύει, να συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς-οργανισμούς διαχείρισης και προστασίας, καθώς και με κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, είτε ημεδαπή, είτε αλλοδαπή, ζ) να προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική προστασία ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων που του έχουν ανατεθεί.

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ
Για το Αμοιβολόγιο Δημόσιας Εκτέλεσης: πατήστε εδώ (για αρχείο pdf) ή εδώ (για αρχείο word).